Skip to main content

သတင်းများ

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်၏ ပုံမှန်အစည်းအဝေးသတင်းများ၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်၏ ဆောင်ရွက်ချက်များ၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယက ၏ ခရီးစဉ်သတင်းများ နှင့် အခြားလှုပ်ရှားမှုသတင်းများ ပါဝင်သည်။

Pages